Algemene voorwaarden

Huurperiode

Een huurovereenkomst voor een ligplaats wordt altijd aangegaan voor één seizoen en wel van 1 april tot 31 maart het volgende jaar. Een huurovereenkomst, die later dan 1 april wordt aangegaan, geldt vanaf de in de huurovereenkomst vastgestelde ingangsdatum tot en met het eind van het seizoen op 31 maart.

De huurovereenkomst wordt geacht telkens stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en condities voor een periode van één jaar (1 april tot en met 31 maart) te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor aanvang van de nieuwe huurperiode de huurovereenkomst door één van beide partijen is opgezegd dan wel het toepasselijke havenreglement en overige algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Alsdan geldt dit gewijzigde reglement en deze voorwaarden.

Huursom wijziging

De verhuurder heeft het recht uiterlijk drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode de huursom te wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van een dergelijk bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen.

Zulks geldt niet, indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke, die mede de huurder betreffen. Het geldt evenmin, indien de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de door huurder aan verhuurder verschuldigde huursom moet binnen de daartoe op de factuur aangegeven periode ten kantore van de verhuurder of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening geschieden.

De totaal verschuldigde huursom moet uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode zijn voldaan.

Indien de door de huurder aan verhuurder verschuldigde huursom niet uiterlijk op de vervaldag is voldaan, verkeert huurder in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling dient te geschieden. Alsdan is de verhuurder gerechtigd 1,5% rente op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan huurder in rekening te brengen, terwijl een deel van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Voorzover verhuurder aan huurder een aanmaning dient te versturen, zal verhuurder gerechtigd zijn €50,- administratiekosten in rekening te brengen bij huurder. Tevens zal huurder de toegang tot de haven worden ontzegd.

Indien verhuurder, wegens de niet-nakoming van de verplichtingen van huurder, wordt genoodzaakt de vordering uit handen te geven en komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de huurder;deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten en rente. Huurder blijft de totale huursom verschuldigd onafhankelijk van de vraag of hij tijdelijk geen gebruik van de ligplaats maakt.

Zolang huurder het totale aan verhuurder verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd het vaartuig c.a. onder zicht te houden. Onder het totaal verschuldigde vallen ook de kosten voortvloeiend uit de incasso en het uitoefenen van het retentierecht. Zodra huurder na aanmaning tot betaling bij aangetekend schrijven en na verder verloop van drie maanden het totale verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan, wordt hij geacht afstand van het vaartuig c.a. te verkopen en op de opbrengst het totale verschuldigde te verhalen. Een overschot zal verhuurder vervolgens aan huurder doen toekomen.

Annuleringen

Indien de huurovereenkomst meer dan drie maanden voor daadwerkelijk aanvang van de vastgestelde huurperiode tot stand is gekomen, heeft de huurder het recht de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk drie maanden voor aanvang van de huurperiode. In dat geval is huurder 35% van de overeengekomen huursom verschuldigd.

In geval van annulering zijdens huurder binnen een periode van drie maanden tot één maand voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, is huurder 50% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.

Als de huurder annuleert binnen één maand voor aanvang van de huurperiode is huurder de volledige overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.

De in het voorgaande bedoelde annulering gebeurt ten allen tijde schriftelijk en wel bij aangetekend schrijven.

Rechten en plichten

De huurder is verplicht de huurovereenkomst, het havenreglement en de overig aanwijzingen van verhuurder onvoorwaardelijk na te komen. De verhuurder verplicht zich behoorlijk toezicht te houden op de in de haven gelegen en aanwezige vaartuigen en op de goede gang van zaken op het haventerrein. Onder haven en haventerrein wordt hier verstaan de haven zelf met alle bijbehoren en de tot de haven behorende (parkeer-) terreinen en gebouwen.

Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoeden/ of dringende gevallen is de verhuurder gerechtigd dit te doen zonder waarschuwing of aankondiging. Deze rechten komen de verhuurder teven toe, indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven. Afhankelijk van het voorval komen partijen middels deze overeen, dat de verhuurder bevoegd is de reactietermijn van huurder te bepalen, tenzij huurder beargumenteerd kan aantonen, dat de verhuurder gestelde termijn onredelijk is.

Werkzaamheden van derden

Op het haventerrein en in de haven mogen werkzaamheden, die niet behoren tot het dagelijks onderhoud aan het vaartuig en/of andere eigendommen van huurder, alleen dan worden uitgevoerd, indien verhuurder daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. De verhuurder moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is (schriftelijk) toestemming nodig van de verhuurder, welke verhuurder kan weigeren. Huurder is niet bevoegd het door hem gehuurde onder te verhuren of bruikleen af te staan. Indien huurder zulks echter wel wenst te doen, is dat uitsluitend mogelijk na daartoe schriftelijke verkregen toestemming van verhuurder. Aan een dergelijke toestemming kan verhuurder nadere c.q. aanvullende voorwaarden stellen. De tussen partijen overeengekomen ligplaats is persoonlijk en hoofdelijk verbonden aan de huurder en is zonder daartoe door verhuurder verstrekte schriftelijke toestemming niet overdraagbaar aan derden.

Meldingsplicht langdurige afwezigheid

Huurder is niet gerechtigd zijn vaartuig op een andere plaats af te meren dan op de daartoe bepaalde plaats in de huurovereenkomst. Indien de huurder de haven verlaat voor meer dan 24 uur. Hetgeen huurder aan verhuurder steeds dient te melden, is verhuurder gerechtigd de vrijgekomen plaats van huurder te gebruiken voor het laten aanmeren van passanten. Voor zover huurder verzuimt zijn vertrek aan verhuurder te melden en bij terugkomst zijn plaats is ingenomen door een passant kan huurder daaraan geen rechten ontlenen. In het algemeen is de verhuurder gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te laten gebruiken door een passant, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

Commerciële activiteiten

Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig en/of de ligplaats tot een onderwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, plakkaten, mededelingen, aanduidingen etc. aan c.q. op het vaartuig alsmede het in de haven en/of op het vaartuig te koop aanbieden van het vaartuig. Verkoop van vaartuigen in de haven gelegen mag slechts plaatsvinden door bemiddeling van verhuurder en op basis van een daartoe met huurder afgesloten bemiddelingsovereenkomst.

Verzekeringen

De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd, dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. Huurder zal desgevraagd een afschrift c.q. kopie van de polis aan de verhuurder verstrekken.

Aansprakelijkheid

De verhuurder is jegens huurder aansprakelijk voor schade, die verhuurder moedwillig toebrengt aan eigendommen van huurder. In dit verband onder verhuurder mede te verstaan: personen in dienst van verhuurder c.q. personen, die in opdracht van verhuurder werkzaam zijn. Buiten bovenstaande is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook toegebracht of overkomen aan huurder zelf, zijn gezinsleden of personeelsleden of genodigden of andere onder verantwoordelijk van huurder in de haven aanwezige personen of dieren. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, die wordt veroorzaakt door een tekortkoming, die is toe te rekenen aan de huurder zelf, aan zijn gezinsleden aan personeelsleden dan wel aan door de huurder genodigden of ander onder verantwoordelijkheid van huurder in de haven aanwezige personen of dieren. Geconstateerde en toegebrachte schade aan eigendommen van huurder en/of verhuurder dienen terstond gemeld te worden ten kantore van verhuurder.

Permanente verblijfplaats

De in de haven verblijvende vaartuigen van huurders mogen direct nog indirect gebruikt worden als permanente verblijfplaats c.q. woonadres. Overtreding hiervan heeft uitzetting uit de haven tot gevold. Over het betaalde liggeld wordt geen restitutie verleend.

Stroom

Het gebruiken van stroom is slechts toegestaan voor verlichtingsdoeleinden, passende elektrische apparaten en klein gereedschap. De daartoe te gebruiken snoeren dienen van deugdelijk materiaal te zijn en dienen vóór het verlaten van de haven te worden opgeborgen. Zonder toestemming van de verhuurder mogen geen stroomkabels naar het vaartuig lopen van huurder, indien men niet aan boord is. De verhuurder is gerechtigd deze te verwijderen. Eventuele kosten, welke verhuurder maakt bij verwijdering hiervan, zijn voor rekening van huurder. Huurders, die bij verhuurder een zogenaamde eigen elektrameter huren zijn steeds gerechtigd stroom af te nemen tegen de geldende tarieven. Ten blijke, dat huurder over een eigen elektrameter beschikt,zal huurder daarvoor bij verhuurder een verklaring ondertekenen, waaruit tevens de beginstand van de elektrameter blijkt.

Bijboten

Eigenaren van volg- en/of bijboten dienen tijdens verblijf in de haven van verhuurder deze boten aan boord van hun eigen vaartuig te bergen. Dit bergen dient dusdanig te geschieden, dat een vrije doorloop op steigers en vlotten

gehandhaafd blijft. Volg- en/of bijboten, welke niet aan boord geborgen zijn,vallen onder het geldende tarief voor een ligplaats. De verhuurder betaalt in dit geval de ligplaats van dit soort vaartuigen. Gelijk geldt voor zeilplanken e.d. De in de haven verblijvende schepen van huurders moeten voorzien zijn van een duidelijk en goed waarneembaar kenmerk, zoals een naam of nummer.

Hieronder vallen tevens volg- en bijboten, speedboten en visboten.

Toestaat van eigendommen huurder

Iedere huurder is gehouden zijn vaartuig steeds in goede staat van onderhoud te hebben. Indien huurder naar mening van verhuurder zijn vaartuig niet behoorlijk of voldoende onderhoud is verhuurder bevoegd de huurder een andere, vervangende ligplaats aan te wijzen zulks met name ter voorkoming van irritaties van overige huurders (met name buren). Tevens is verhuurder bevoegd, indien huurder zijn vaartuig niet in goede staat van onderhoud heeft, na waarschuwing aan huurder, het vaartuig op kosten van de huurder uit de jachthaven te verwijderen en te stallen op de wal. Voor eventuele schade ten gevolge van de slechte onderhoudsstaat van het vaartuig is  verhuurder niet aansprakelijk.

Drinkwater & Afvalbeheer

Het is niet toegestaan om leidingwater te gebruiken voor het schoonspoelen van vaartuigen en/of zeilen. Afval afkomstig van vaartuigen dienst te worden gedeponeerd in de afvalcontainers op het haventerrein. Huurders, die afval deponeren, dat niet afkomstig is van het vaartuig, kunnen door verhuurder wegens oneigenlijk gebruik aansprakelijk worden gesteld voor de extra kosten, die ontstaan wegens vuilafvoer. Indien verhuurder constateert, dat een huurder onjuist gebruik pleegt, komen partijen reeds nu voor alsdan overeen, dat daartoe aan de verhuurder € 5,- per kilogram gedeponeerd afval is verschuldigd met een minimum van € 20,-.

Chemisch Afval

Afgewerkte oliën, vetten, verven, chemisch afval e.d. alsmede accu´s batterijen, e.d. dienen op aanwijzig van de verhuurder te worden afgeleverd, waar nodig tegen vergoeding. Misbruik hierbij van de afvalcontainer wordt beboet middels een direct verschuldigde afvalbijdrage van € 5,- per kilogram per kilogram met een minimum van € 20,-.

Maximale Snelheid

In de haven en direct buiten de haven mag niet  harder gevaren worden dan 5 kilometer per uur. Bij gebleken overtreding van deze bepaling is verhuurder onvoorwaardelijk bevoegd huurder en het verdere recht op gebruik van zijn ligplaats te ontzeggen voor een periode van maximaal één maand. Na de eerste overtreding zal verhuurder huurder schriftelijk bij aangetekend schrijven in kennis stellen van de overtreding en hem reeds voorwaardelijke definitieve toegang tot de haven en het haventerrein aankondigen.

Bij herhaalde overtreding is de verhuurder gerechtigd huurder de toegang tot de haven en het haventerrein volledig te ontzeggen. Indien huurder uiteindelijk definitief de toegang tot de haven en het haventerrein wordt medegedeeld, hetgeen bij aangetekend schrijven zijdens de verhuurder zal geschieden, zal een afschrift van betreffend schrijven tevens worden toegezonden aan de autoriteiten van de plaatselijke gemeente, opdat bij herhaalde overtreding de wettelijke sterke arm zal ingrijpen.

In het geval van ontzegging tot de haven en het haventerrein als gevolg van varen sneller dan 5 kilometer per uur zal huurder nimmer een beroep kunnen doen op restitutie van havengeld/liggeld, waarover de termijn nog niet is verstreken. Verhuurder is bevoegd een borgsom voor de entreesleutel bij de huurder in rekening te brengen. Voor zover de huurder een entreesleutel heeft of wenst te hebben, verklaart de huurder zich akkoord met de toepasselijke regelgeving. Ten blijke dat huurder over een entreesleutel beschikt, zal huurder daarvoor bij verhuurder een ontvangstbewijs ondertekenen. Indien huurder een natuurlijk persoon is, kunnen persoonsgegevens van huurder door verhuurder en de (eventuele) beheerder in een persoonsregistratie worden opgenomen.

Adresgegevens huurder

Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van de verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van deze overeenkomst gericht aan het adres van huurder, zoals door huurder is opgegeven bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Huurder dient verhuurder bij verhuizing terstond zijn nieuwe adres door te geven.

Twijfel

Indien in enige situatie niet is voorzien of anderszins twijfel bestaat, dan beslist de verhuurder bindend.

Bij conflict

Indien een deel van de huurovereenkomst en/of dit reglement nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en/of dit reglement onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeenkomst hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat in verband met de interpretatie van de huurovereenkomst en/of havenreglement, zullen partijen in eerste instantie trachten in goed overleg tot een oplossingen te komen. Mochten partijen niet in staat blijken hun meningsverschil te beslechten, dan dienen zij zich te wenden tot de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.

Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands Recht